Avtalevilkår ved adressekjøp

Følgende avtale er inngått mellom Kommuneforlaget AS (KF) som leverandør og kunde som bruker (avtalen).

1.0 Hva avtalen omfatter

 • KF leverer kunden adresser i henhold til beskrivelsen som er gitt i ordrebekreftelse,sendt per e-post og ellers i henhold til de fastsatte avtalevilkårene
 • KF leverer kunden den sist oppdaterte filen fra KFs web-portal
 • Om kunden ønsker annen informasjon eller for øvrig bruke opplysningene på annen måte enn hva som fremgår av avtalen, herunder oppdragsbekreftelsen, må det skrives ny avtale
 • Avtalen kan gjelde et engangskjøp eller kjøp av et abonnement

Ved engangskjøp gjelder følgende:
Kunden forplikter seg til å ikke bruke adressene/informasjonen til mer enn én (1) utsendelse. Samlet utsendelse anbefales foretatt senest 14 dager etter at filen er mottatt.

Ved abonnement gjelder følgende:

 1. Kunden har fortløpende adgang til å hente og bruke oppdaterte adresselister fra KFs web-portal.
 2. Ved spesialtilpassede uttrekk som ikke kan leveres over web-portalen, leverer KF kunden på forespørsel en oppdatert fil i samsvar med ordrebekreftelse normalt hver tredje måned eller ved behov i henhold til nærmere avtale.
 3. Avtaletiden er ett (1) år og fornyes automatisk med ett år om gangen med mindre KF mottar skriftlig oppsigelse av avtalen senest en (1) måned før avtaletiden utløper.

2.0 Sletting av mottatt informasjon

Kunden forplikter seg etter engangsbruk eller etter utløpet av abonnementet umiddelbart til å slette all informasjon som er levert, eller som bygger på informasjon levert av KF, herunder også tillatt sikkerhetskopi. Krav om sletting av navn mv. gjelder ikke hvor det er etablert et kundeforhold gjennom salg, og kunden i den forbindelse lagrer navn osv. som er mottatt direkte fra kunden i eget register.

3.0 Adresselister

KF oppdaterer adresseregisteret fortløpende, slik at adresselistene skal være mest mulig oppdatert. Det må likevel påregnes visse feil og ufullstendigheter både når det gjelder navn, adresser og andre opplysninger som følge av endringer, manglende opplysninger, feil og lignende.

4.0 Bruksrettens omfang

 • Kunden får kun en avgrenset disposisjonsrett til den informasjonen som leveres. Eiendomsretten til informasjonen forblir hos KF, og kan ikke videreselges av kunden eller på noen måte benyttes i strid med avtalen.
 • Kunden har i kontraktsperioden anledning til å ta en reservekopi av de leverte adressene. Denne sikkerhetskopien skal oppbevares på en slik måte at utenforstående ikke får tilgang til den.

5.0 Begrensninger i bruksretten

 • Den leverte informasjonen kan kun benyttes til markedsføring av kundens egne produkter, utsendelse av informasjon fra kunden og statistikker til bruk hos kunden.
 • Informasjonen kan ikke overdras til andre eller brukes av andre i noen form, verken som separat produkt eller inkorporert i noe annet produkt.
 • Informasjonen kan heller ikke overføres til egne systemer uten egen avtale med Kommuneforlaget.
 • Eventuell bruk på vegne av selskap innenfor samme konsern e.l. må avtales spesielt.
 • Ved utsendelse til administrative ledere skal alltid tittel og kommunenavn inkluderes der dette fremkommer som en naturlig del av adressen.

6.0 Lovkrav

Kunden bekrefter at han/hun kjenner til og vil følge det lovverket som gjelder. Det vises blant annet til lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) av 9. januar 2009 og lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonstjenester (ehandelsloven) av 23. mai 2003.

Kunden er selv ansvarlig for å sette seg inn i de lovkrav som gjelder. Nedenfor gjengis enkelte lovkrav etter markedsføringsloven:

 • Næringsdrivende som driver uanmodet markedsføring ved adressert post skal etter markedsføringsloven § 16 oppgi hvem som har gitt opplysningene som ligger til grunn for henvendelsen. Kunden oppgir kilden slik: «Kommuneforlaget AS, Postboks 1263 Vika, 0111 Oslo». Med adressert post menes brev mv. som sendes i posten, e.l. og ikke bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler som e-post, sms, mv.
 • Næringsdrivende som driver uanmodet markedsføring ved telefon har etter markedsføringsloven § 16 tilsvarende en plikt til oppgi kilden for opplysningen.
 • Etter markedsføringsloven § 16 er det for næringsdrivende forbudt, uten mottakerens forutgående samtykke, å rette markedsføringshenvendelser til fysiske personer ved elektroniske kommunikasjonsmetoder som e-post eller sms. Dette gjelder uavhengig om henvendelsen sendes til jobb- eller hjemmetelefon eller til privat- eller jobbadresse. Hvis slikt samtykke ikke foreligger, skal slike henvendelser adresseres til kommunes eller enhetens postmottak.
 • En næringsdrivende kan være en fysisk eller en juridisk person. Det er ikke et krav om at virksomheten er profittbasert. Også offentlige institusjoner eller offentlig eide bedrifter eller ideelle organisasjoners virksomhet, for eksempel loddsalg, hvor overskuddet går til allmennnyttige formål, kan omfattes av næringsvirksomhetsbegrepet.
 • Krav om forhåndssamtykke ved elektronisk post gjelder ikke ved markedsføring i eksisterende kundeforhold hvor den næringsdrivende avtaleparten har mottatt kundens elektroniske adresse i forbindelse med foretatt salg. For øvrig vises her til markedsføringsloven § 15 tredje ledd i de lovmessige begrensninger og plikter som da gjelder.

Overtredelse av markedsføringsloven eller annet lovverk knyttet til bruk av oversendt informasjonen anses som mislighold av denne avtalen, jf. pkt. 8.

7.0 Betaling

 • For disposisjonsrett i henhold til denne avtalen skal kunden betale det vederlaget som fremgår av ordrebekreftelsen.
 • Vederlaget forfaller i henhold til faktura pr. 30 dager.
 • Ved forsinket betaling svares morarenter i henhold til de enhver tid gjeldende offentlige satser.
 • Prisene justeres hvert år i henhold til konsumprisindeksen.

8.0 Mislighold

Ethvert mislighold av avtalen gir KF rett til å kreve

 • at kunden umiddelbart opphører å bruke informasjon levert av KF, og at kunden sletter all informasjon, samt sikkerhetskopien
 • refusjon av alle kostnader som påføres KF på grunn av kundens mislighold
 • erstatning for ethvert påregnelig og adekvat tap som oppstår på grunn av kundens mislighold
 • at kunden iverksetter nødvendige tiltak for å rette opp de problemer som har oppstått på grunn av misligholdet

Dersom kunden i strid med avtalen bruker informasjon ved engangskjøp til flere utsendelser, bruker mottatt informasjon etter at abonnementet er utløpt, eller bruker informasjon etter at KF i samsvar med avtalen har krevd opphør, kan KF for hver gang filen eller opplysninger fra den blir brukt, kreve at kunden blir belastet det dobbelte av vanlig fakturapris, uavhengig av hvor mange adresser som er blitt benyttet.

9.0 Tvister

 • Eventuelle tvister om denne avtalen løses ved ordinære domstoler, med Oslo byrett som verneting.